Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN - ENERGIE WINKEL BV

 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verkoper: Energie Winkel BV
b. koper: de contractant van Energie Winkel BV
c. de offerte: het schriftelijk aanbod van verkoper aan koper tot sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot een in de offerte genoemd systeem.
d. de koopovereenkomst: de tijdig voor akkoord getekend e-mailbericht of teruggestuurde offerte.
e. het systeem: het samenstel van de in de offerte genoemde roerende zaken.
f. buitenlandse koper: de in het buitenland gevestigde wederpartij van verkoper
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die verkoper in het kader van haar bedrijfsuitoefening aangaat en waarbij zij verkoopt zoals kopers van haar kopen.

Artikel 2. Offerte, Koopovereenkomst, prijzen
Alle offertes en prijsopgaven van verkoper zijn vrijblijvend, luiden in Euro en zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.
Tussen partijen komt enkel en alleen een koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de zaak indien de acceptatie van de offerte verkoper binnen 2 maanden na dagtekening van de offerte heeft bereikt, daarna komt de offerte en het daarin vermelde aanbod te vervallen.
Verkoper is gerechtigd om elke verandering van de factoren die op de prijs van de zaak van invloed kunnen zijn, zoals aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen en belastingen door te berekenen aan de koper, de koper is bevoegd de koopovereenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop plaatsvindt.
Verkoper is steeds bevoegd om wettelijke prijsverhogingen door te voeren. Het recht van de koper de koopovereenkomst te ontbinden geldt niet in het geval van een wettelijke prijsverhoging.

Artikel 3. Betalingsvoorwaarden
Energie Winkel BV hanteert de volgende betalingscondities bij orders inclusief montagewerkzaamheden:

- 50% van het totaalbedrag binnen 7 dagen na plaatsen bestelling,

- 45% van het totaalbedrag voor montagedatum,

- 5% binnen 7 dagen na oplevering.

 

Bij orders met alleen materialen geldt 100% vooruitbetaling binnen uiterlijk 7 dagen na plaatsen bestelling. Materialen worden vrijgegeven zodra de betaling is ontvangen.

 

Bij een overeengekomen aanbetaling is verkoper pas na ontvangst van de aanbetaling gehouden de zaak te bestellen, verzenden of te (laten) vervaardigen.
Zodra de zaak gereed staat, is koper gehouden het restant bedrag te voldoen. Uiterlijk 1 dag voor de levering van de zaak, is het restant bedrag door koper aan verkoper voldaan.
Na de vervaldatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer € 100,00 en zijn voor rekening van opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, Indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Indien de opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepaald dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding tot betaling van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever niet BTW plichtig is geldt zonder meer de verhoging van de incassokosten met BTW.


De geldende tarieven voor incassokosten zijn:
• Minimumtarief € 40,00
• 15% over eerste € 2.500,00
• 10% over volgende € 2.500,00
• 5% over volgende € 5.000,00
• 1% over de volgende € 190.000,00
• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00 Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.


Artikel 4. Levering
De door verkoper afgegeven levertijd is een indicatie en geen fatale termijn. Voor verkoper is de levertijd niet bindend. De afgegeven levertijd start op het moment van de ontvangst van de aanbetaling.
Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht schadevergoeding te vorderen behoudens en voor zover deze overschrijding is veroorzaakt door grove schuld of opzet aan de kant van verkoper.
Overschrijding van de levertijd geeft koper geen recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens voor zover de overschrijding van de levertijd meer dan 2 maanden bedraagt.
De zaak is voor risico van de koper vanaf het moment van aflevering op het door koper aangewezen adres. Tenzij anders is overeengekomen is het aangewezen adres gelijk aan het door koper in de overeenkomst opgegeven adres.


Artikel 5. Tekortkoming aan de zijde van koper.
Indien koper tekort schiet in de nakoming van de op koper rustende verplichtingen, waaronder niet tijdige betaling of weigeren mee te werken aan bezorging, is verkoper, na een schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en is koper gehouden om aan verkoper een direct opeisbare boete te betalen gelijk aan 10% van de overeengekomen koopprijs inclusief kosten bezorging en BTW, onverminderd het recht van verkoper om de geleden schade op koper te verhalen.
Indien de koper voor het moment van bezorging in staat van faillissement wordt verklaard of wordt toegelaten tot de Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) of in surseance van betaling komt te verkeren, wordt deze overeenkomst direct ontbonden en is koper gehouden de onder lid 1 genoemde boete te voldoen, welke boete alsdan kan worden verrekend met de reeds aanbetaalde bedragen.


Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De zaak blijft eigendom van verkoper tot dat koper aan alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
Het is koper verboden om de zaak aan derden in eigendom over te dragen of te verpanden of aan derden zekerheden te verschaffen met betrekking tot de zaak, totdat koper aan alle uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.


Artikel 7. Klachten/gebreken
Klachten en/of gebreken dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk en per aangetekende post aan verkoper te worden gemeld.


Artikel 8. Garantie
De fabrikant(en) van geleverde zaken geeft garantie op onderdelen van het systeem. Verkoper verstrekt een gelijke garantie aan koper.
Verkoper verstrekt behoudens het bepaalde in lid 1 geen verdere garanties, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Arbeidsuren zijn nadrukkelijk niet inbegrepen.


Artikel 9. Subsidie
Voor zover koper aanspraak kan maken op een subsidie, dient koper deze subsidie zelf aan te vragen. Het niet verkrijgen van de subsidie geeft geen reden tot ontbinding van deze overeenkomst.
Een lopende subsidie-aanvraag geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichtingen.
Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk indien er geen subsidie wordt verleend.
De overheid kan op ieder moment besluiten de regels m.b.t. subsidies of rekenmethodes aan te passen. Het op uw offerte vermelde subsidiebedrag is het bedrag wat op het moment van opmaken van de offerte van toepassing is.


Artikel 10. Montage (alleen van toepassing op “Doe-Het-Zelf systemen”. Koopt u inclusief montage, kijk dan verderop bij “Montagevoorwaarden”)
Koper draagt zelf zorg voor montage/installatie. Verkoper adviseert koper de zaak/zaken door een daartoe erkende installateur te laten monteren/installeren (tenzij anders overeengekomen).
Indien koper de zaak/zaken laat installeren kan koper gebruik maken van bij verkoper aanwezige lijsten met monteurs/installateurs.
Verkoper verplicht zich om de montage/installatie voorschriften gelijktijdig met de zaak/zaken te leveren. Indien koper of een door hem ingeschakelde derde zich niet aan de montagevoorschriften houdt, komt de garantie genoemd in artikel 8.1 volledig te vervallen.
Verkoper is bij de montage op geen enkele wijze partij of verder betrokken anders dan het aanleveren van de lijst. Verkoper staat niet in voor de door verkoper gemaakte keuze.
Verkoper sluit iedere aansprakelijkheid in het kader van montage/installatie uit, behalve voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper of diens personeelsleden en directie of de ondeugdelijke montage/installatie wordt veroorzaakt door een gebrek als bedoeld in artikel 8.1.


Artikel 11. Aansprakelijkheid
Verkoper is, behoudens het bepaalde in artikel 8.1, niet aansprakelijk voor zichtbare en/of onzichtbare gebreken die zijn ontstaan na bezorging.
Verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die zijn ontstaan bij de montage/installatie van de zaak, behoudens voor zover deze gebreken vallen onder de in artikel 8.1 genoemde garantie.
Voor zover verkoper uit hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden aansprakelijk is, beperkt verkoper deze aansprakelijkheid tot de hoogte van de in artikel 2 genoemde koopprijs minus de aan kopers verstrekte subsidie.
Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade. Verkoper is in ieder geval niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zoals gemiste omzet, gederfde winst, extra arbeidsuren.


Artikel 12. Slotbepaling
Verkoper is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Verkoper zal koper van de wijzigingen en/of aanvullingen schriftelijk op de hoogte stellen.
Van toepassing is steeds de ter hand gestelde versie, bij gebreke van terhandstelling is de laatst gedeponeerde versie ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst van toepassing.
Voor zover enige bepaling uit de koopovereenkomst of de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijft de koopovereenkomst en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

 

GARANTIEBEPALINGEN - ENERGIE WINKEL BV

 

Garanties zonneboiler op materialen

·       Garantie op het boilervat: 5 jaar

·       Garantie op de collector: 5 jaar

·       Garantie op elektrische en slijtage onderhevige delen: 1 jaar

·       Garantie op het glas van de heatpipes: 10 jaar

 

Garantie zonnepanelen op materialen

·       Fabrieksgarantie volgens specificatie fabrikant.

·       Opbrengstgarantie volgens specificaties fabrikant.

 

Garantie AiroteQ warmtepomp op materialen

·       2 jaar fabrieksgarantie

·       Garantie op elektrische en slijtage onderhevige delen: 1 jaar

 

Garantie BIODOM pelletketel op materialen

·       5 jaar fabrieksgarantie

·       Garantie op elektrische en slijtage onderhevige delen: 1 jaar

 

Garantie andere producten

·       Opgegeven fabrieksgarantie fabrikant

·       Montagegarantie: 6 maanden

 

 

MONTAGEVOORWAARDEN - ENERGIE WINKEL BV

 

Inleiding

Deze montagevoorwaarden zijn van toepassing op montageklussen van hoofdaannemer Energie Winkel BV en zijn en dienen ter verduidelijking van de omvattende werkzaamheden voor de onderaannemer, de installateur en verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever, de klant.

 

Opdrachtinformatie

Onze installatiepartner ontvangt via de planning de beschikbare opdrachtinformatie, te weten:

·    De gewenste plandatum van de klant (doorgaans over ca. 3-4 weken)

·    Type systeem, het te maken schema en overige beschikbare opdrachtinformatie

·    Omvang levering materialen Energie Winkel BV (componentenoverzicht)

·    De betreffende montagevoorwaarden

 

Overeenkomst van opdracht

Energie Winkel BV bevestigd daarna aan de klant wie de opdracht gaat uitvoeren en wisselt de contactgegevens uit tussen klant en montagefirma. Indien de montagedatum onverhoopt wijzigt, dient de installateur dit door te geven aan de planning van Energie Winkel BV.

Energie Winkel BV levert telefonisch eventueel benodigde technische ondersteuning op afstand.

 

Montagevoorwaarden algemeen

De installateur dient voor de aangenomen opdracht te verzorgen:

·    Veilig werken volgens VCA richtlijn.

·    Professioneel verzorgde montage volgens de geldende wetten, normen en richtlijnen.

·    Professionele en vriendelijke communicatie met de klant.

·    Het op- en afbreken van de stelling of ander veilige manier van toegang.

·    De logistiek op de opdrachtlocatie.

·    Installatie volgens de meegeleverde montage-instructies en schema.

·    Inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.

·    Netjes en veegklaar opleveren.

·    Door de klant laten ondertekenen van het opleverformulier.

·    Een kopie van het door de klant getekende opleverformulier.

·    Foto's van de installatie (binnen en buiten).

·    1 jaar montagegarantie.

 

De klant is verantwoordelijk voor:

·    Voldoende draagkracht van de constructie (het dak / vloer / muur / enz.).

·      Beton- en steenboringen (uitgezonderd voor AC bekabeling t.b.v. PV van meterkast naar omvormer)

·      Herbekabeling in het pand. (zoals ethernet of aanleg nieuw stopcontact, uitgezonderd AC bekabeling t.b.v. PV).

-      Een voorbereide / opgeruimde werklocatie.

·    Voldoende capaciteit van de aansluiting op de nutsvoorzieningen, bij voorkeur onderbouwd door een deskundige.

·      Aanwezigheid van de benodigde aansluitpunten <2m, voor aanvoer-, afvoer- en stroompunten

·      Soms is er een meldplicht aan de gemeente of een vergunning nodig.

De klant is verantwoordelijk voor het passen van de collectoren op het dak en inschatten van de lengte RVS solar slang. Mochten er kosten gemaakt moeten worden om e.e.a. aan te passen, dan zijn deze meerprijs-kosten voor rekening van de klant.

 

Storingen en lekkages

Het direct helpen van klanten met een probleem staat bij Energie Winkel BV hoog in het vaandel.

De coördinatie van storingen verloopt via de planning van Energie Winkel BV.

Bij een storing of melding van lekkage geldt voor de installateur een uiterste response tijd van maximaal 5 werkdagen na doorgeven van de melding. Als de storing na 5 werkdagen niet is verholpen, zal Energie Winkel BV de storing laten verhelpen en ontvangt de installateur hiervoor een factuur.

 

Uw factuur

De factuur van de installateur aan Energie Winkel BV wordt doorgaans betaald als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

·    Het opleverformulier is ontvangen.

·    De opdrachtfoto`s zijn ontvangen.

·    Er zijn geen storingen bekend.

·    Eventuele restpunten zijn opgelost.

·    De klant wordt na afmelding gereedheid opdracht opgebeld en is 100% tevreden.

 

Meerwerk en materialen

5 meter extra RVS solar-slang is te bestellen bij Energie Winkel BV, overige componenten op aanvraag. Deze prijs is exclusief BTW en eventuele verzendkosten.

Wij adviseren altijd extra glycol beschikbaar te hebben op karwei. Ook dit is bij ons verkrijgbaar.

Meerwerk-uren en extra klus-uren mogen in overleg en met akkoord van de klant apart door de installateur in rekening gebracht worden, direct bij de klant.

Het is aan de installateur om aan de hand van de beschikbare informatie (vooraf) te beoordelen of er een hoogwerker of ladderlift noodzakelijk is om de montage uit te kunnen voeren (alleen van toepassing bij goothoogte vanaf 8 meter). Deze meerprijs komt voor rekening van de klant. De installateur draagt zorg voor deze equipment. Als dit nodig is dient dit bij acceptatie van het karwei doorgegeven te worden zodat wij dit vooraf met de klant kunnen afstemmen.

 

Zonneboiler

Levering Energie Winkel BV

·    Energie Winkel BV levert alle materialen voor het solar glycol-circuit, mengkraan en de inlaatcombinatie (en evt. driewegklep) volgens de componentenlijst.

·    Energie Winkel BV levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.

·    Niet inbegrepen in de levering door Energie Winkel BV zijn de aansluitmaterialen aan de cv- en tapwater zijde.

De installateur dient te verzorgen:

·    Assemblage en montage van de collector(en) op een plat- of schuin dak. (incl. ballast bij plat dak)

·    Het vullen, goed spoelen en op druk zetten van het glycol solar circuit met een professionele vulpomp.

·    Het plaatsen van het vat op de (verdiepings-) vloer.

·    Levering en maken van een dakdoorvoer en doorvoeren van de RVS solar-slang t.b.v. het solar-circuit.

·    Aansluitmaterialen voor CV, afvoer en water. (max. afstand CV-ketel - vat: 2 meter)

·    Aansluiten op het tapwater-circuit.

·    Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen. (indien van toepassing)

·    Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.

·    Aansluiten op het elektrisch circuit.

·    We adviseren Loctite 55 pakkingsdraad te gebruiken voor de koppelingen.

 

Zonnepanelen

Levering Energie Winkel BV

·    Energie Winkel BV levert de zonnepanelen, de omvormer, eventuele optimizers, DC bekabeling, MC4 stekkers, de montagematerialen (Clickfit of Flatfix) en de montage-informatie zoals het legplan en foto`s van de situatie.

·    Energie Winkel BV levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.

·    Niet inbegrepen in de levering door Energie Winkel BV zijn oa. de werkschakelaar, zekering met aardlek, ballast, de AC en IP bekabeling.

·    Inregelen van online monitoring. (na oplevering installatie)

De installateur dient te verzorgen:

·    Montage van de panelen op een plat- of schuin dak.

·    Leveren ballast volgens ballastplan bij plat dak.

·    Leveren AC bekabeling.

·    Plaatsen van eventuele optimizers en registreren van de locatie.

·    Aansluiten DC & AC bekabeling. (incl. boren gaten indien nodig)

·    Leveren overige benodigde montagematerialen.

·    Het plaatsen van een werkschakelaar.

·    Plaatsen van de omvormer.

·    Het verbinden van de omvormer met internet.

·    Het plaatsen van extra groep(en) in de meterkast.

·    Het inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.

·    Sticker in de meterkast en bij de werkschakelaar. (NEN1010)

 

Pelletketel

Levering Energie Winkel BV

·    Energie Winkel BV levert de pelletketel, het rookgaskanaal, en componenten volgens de componentenlijst.

·    Energie Winkel BV levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.

·    Niet inbegrepen in de levering door Energie Winkel BV zijn de aansluitmaterialen aan het cv-circuit zijde.

De installateur dient te verzorgen:

·    Montage van de pelletketel het rookgaskanaal, een eventueel meegeleverd buffervat en de meegeleverde componenten.

·    Het plaatsen van de pelletketel.

·    Levering en maken van een doorvoer t.b.v. het rookgaskanaal.

·    Aansluitmaterialen voor het CV circuit, afvoer en tapwater. (max. afstand circuit - pelletketel: 2 meter)

·    Aansluiten op het zonneboiler of tapwater-circuit. (indien van toepassing)

·    Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen.

·    Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.

·    Aansluiten op het elektrisch circuit.

·    Het inregelen én inbedrijfstellen.

 

Warmtepomp

Levering Energie Winkel BV

·    Energie Winkel BV levert de warmtepomp, trillingsdempers en componenten volgens de componentenlijst.

·    Energie Winkel BV levert benodigde telefonische ondersteuning op afstand.

·    Niet inbegrepen in de levering door Energie Winkel BV zijn de aansluitmaterialen aan het cv-circuit en AC zijde.

De installateur dient te verzorgen:

·    Montage van de warmtepomp en de meegeleverde componenten volgens het schema.

·    Levering en maken van een nette doorvoer t.b.v. de AC bekabeling en CV leidingen.

·    Aansluitmaterialen voor CV circuit en afvoer. (max. afstand CV circuit - Warmtepomp: 4 meter)

·    Aansluiten op het zonneboiler of tapwater-circuit. (indien van toepassing)

·    Aansluiten op het CV-circuit, inclusief het opnieuw afvullen.

·    Aansluiten op het PVC afvoer-circuit.

·    Aansluiten AC bekabeling.

·    Het maken van extra groep(en) in de meterkast. (alleen indien meeverkocht)

·    Het inregelen en inbedrijfstellen van het systeem.

·    Het inregelen van het monitoring systeem. (indien van toepassing)